До Зора

  • Емисија 01.08.2017

    Во денешната емисија погледнете како поминавме на Лига Лезет трето издание во Бла Бла Клубот, на 30.08, како помина концертот „МКЦ за Скопје“ концерт на Mark Olson + Ingunn Ringvold, Sweet rapscallions, Anna O, Rib кој се одржа на 25-26.07.2017, и погледнете ги интервјуата со Александар Гавровски ака Александар...
  • До Зора интервју за фестивалот во Делчево

    До Зора интервју за фестивалот во Делчево.  ...