митови и мисконцепции

  • Мистик #15 – Вештерки-политика, митови и мисконцепции

    Мистик #15 – Вештерки – политика, митови и мисконцепции На Балканот постоеле повеќе имиња за вештерки како „вишќица“, „циперница“, „штрига“, „ордуља“, “коњобарка“, “морна“,“сркача“, “потковница“. Овие прекари често биле употребувани бидејќи нивното име претставувало табу за изрекување....