Мистик #15 – Вештерки-политика, митови и мисконцепции

Мистик #15 – Вештерки – политика, митови и мисконцепции
На Балканот постоеле повеќе имиња за вештерки како „вишќица“, „циперница“, „штрига“, „ордуља“, “коњобарка“, “морна“,“сркача“, “потковница“.
Овие прекари често биле употребувани бидејќи нивното име претставувало табу за изрекување.

Категории
Мистик

ПОВРЗАНО